Zapraszamy do korzystania z naszych usług

 • Tablica

  Masz pytanie?
  Chętnie na nie odpowiemy!

 • Centrum Szkoleniowe Britannica specjalizuje się w nauczaniu języków obcych, głównie języka angielskiego. W naszej ofercie znajdziecie Państwo lekcje indywidualne oraz kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych o różnych poziomach zaawansowania.  Zajęcia odbywają się w godzinach przedpołudniowych bądź popołudniowych, również w soboty – w zależności od potrzeb Kursantów. Lekcje prowadzone są w przyjaznej atmosferze, opierają się na doskonałych materiałach wiodących wydawnictw o potwierdzonej skuteczności.

  Nasi lektorzy to wykwalifikowani nauczyciele języków obcych z doświadczeniem i wiedzą, którą potrafią przekuć na praktykę. Dobór lektora do konkretnego Klienta jest w naszej szkole zawsze celowy – w przypadku zajęć przygotowujących do egzaminów państwowych z języka angielskiego, zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele, którzy sprawnie i skutecznie przygotują uczniów do egzaminu maturalnego czy ósmoklasisty.

   

  Jak uczymy?

  Nauka języka w naszej szkole koncentruje się na rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych, tzw. language skills, tj. mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania, jednak szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie tych sprawności językowych, które są konieczne do skutecznego porozumiewania się w języku obcym: mówienia oraz rozumienia ze słuchu.

  Postęp w nauce monitorowany jest na bieżąco poprzez różnorodne ćwiczenia sprawdzające, prace domowe, testy i obserwację. Metody i techniki prowadzenia zajęć dostosowujemy do potrzeb konkretnego Słuchacza. W przeciwieństwie do dużych sieci szkół językowych, przykładamy wagę do indywidualnego toku nauki każdego Klienta i jego indywidualnych potrzeb.

   

  EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (CEFR)

   stworzony w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych

  uczących się języka Europejczyków.
   określa, czego muszą nauczyć się uczący się, aby mogli posługiwać się językiem obcym do celów

  komunikacyjnych oraz jakie sprawności i umiejętności muszą nabyć, aby komunikacja przebiegała w

  sposób prawidłowy i kończyła się sukcesem na danym poziomie językowym.
   ułatwia również wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez

  różne instytucje i w różnych krajach, a więc zwiększa mobilność w europejskim obszarze

  edukacyjnym i na rynku pracy.
  System Opisu Kształcenia Językowego definiuje trzy podstawowe poziomy kompetencji językowych, które

  pozwalają na stałą ocenę postępów w nauce języka, na każdym poziomie nauczania:
  1. poziom podstawowy (A1, A2) – użytkownik początkujący

  2. poziom samodzielności (B1, B2) – użytkownik samodzielny

  3. poziom biegłości (C1, C2) – użytkownik zaawansowany
  Poziomy biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego:

  Poziom podstawowy:

  Poziom A1 odpowiadający egzaminowi:

  – Cambridge Young Learners English Tests (YLE Movers)

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

  Poziom A2 odpowiadający egzaminom:

  – Cambridge Key English Test (KET) / Cambridge Young Learners Tests (YLE Flyers)

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także porusza sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

  Poziom samodzielności:

  Poziom B1 odpowiadający egzaminowi:

  – Cambridge Preliminary English Test (PET)

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.

  Poziom B2 odpowiadający egzaminowi:

  – Cambridge First Certificate in English (FCE)

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalna rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

  Poziom biegłości:

  Poziom C1 odpowiadający egzaminowi:

  – Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

  Poziom C2 odpowiadający egzaminowi:

  – Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

  Źródło: ESOKJ = Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie; CODN., 2003