Angielski dobry na wszystko

 • Tablica

  Masz pytanie?
  Chętnie na nie odpowiemy!

 • Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  Projekt pt. Angielski dobry na wszystko jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

  Projekt pt.Angielski dobry na wszystko” nr RPPK.09.03.00-18-0026/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

  Informacje o Projekcie

  1. Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji umiejętności obszarze znajomości języka angielskiego przez co najmniej 168 os.,(w tym 34 os. o niskich kwalifikacjach i34 os. W wieku 50 lat i więcej) wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego z własnej inicjatywy zainteresowane  są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji przez objęcie wsparciem w postaci szkoleń językowych i egzaminów w okresie do 30.09.2021, z miejscem realizacji szkoleń w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców.
  1. Okres realizacji projektu: od 01.11.2019r. do 30.09.2021r.
  1. Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie przez 168 osób w wieku 25 lat i więcej kwalifikacji lub kompetencji po opuszczeniu program. Będą to kompetencje posługiwania się językiem angielskim – językami uniwersalnym na całym świecie.
  1. Szkolenia realizowane będą z zakresu języka angielskiego:
  1. poziom uzupełniający z A1 na A2,
  1. pełny poziom A (A1+A2)
  2. Projekt  gwarantuje wszystkim UP możliwość potwierdzenia posiadanych kwalifikacji językowych powszechnie uznawanym certyfikatem TGLS w okresie realizacji projektu.
  3.  Cel główny zostanie zrealizowany poprzez :
  4. a)  uczestnictwo 240 osób w szkoleniach językowych,
  5. b)  osiągnięcie przez  Uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej – poziom A, w tym osiągnięcie poziomu kompetencji językowych zgodnych z ESOKJ.
  6. Realizacja projektu obejmuje:
  7. a) Przeprowadzenie rekrutacji i zakwalifikowanie 240 osób do projektu;
  8. b) Zorganizowanie  szkoleń i egzaminów z zakresu języka angielskiego – pełny poziom A (A1, A2) dla 144 UP;
  9. c) Zorganizowanie szkoleń i egzaminów z zakresu języka angielskiego – poziom uzupełniający z A1 na A2 dla 96 UP;
  10. Projekt realizowany będzie na terenie województwa podkarpackiego. Projekt w całości realizowany będzie w miejscowościach do 25 tyś. mieszkańców. Wszystkie szkolenia realizowane w ramach projektu dla wszystkich grup szkoleniowych realizowane będą w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców.
  11. Biuro projektu mieści się w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 31, 38-400 Krosno.
  12. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona na obszarze woj. podkarpackiego wg planu rekrutacji w sposób ciągły od 1 do 16stego miesiąca realizacji projektu tak, aby była możliwość  dotarcia do jak największej grupy osób potrzebujących wsparcia. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze projektu w Krośnie przy ul. Lewakowskiego 31, 38-400 Krosno. Cykl szkoleń dla danej grupy będzie rozpoczynał się po zebraniu grupy 12-osobowej.
  13. Szkolenia realizowane w ramach projektu są płatne w wysokości 1 zł/h. Opłata za szkolenie na pełnym poziomie A dla szkolenia, 180 h – 180 zł, opłata za szkolenie na poziomie uzupełniającym A1 do A2, 120 h – 120 zł.
  14. 10. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji dla osób z niepełnosprawnościami  na każdym etapie jego realizacji poprzez zastosowanie Standardów w dostępności w całości, zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014 -2020,stanowiącymi załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 tj., Wnioskodawca zapewni wszystkim użytkownikom  dostępność do oferowanego wsparcia(tj. infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych),poprzez zastosowanie 5 następujących standardów: standard szkoleniowy, standard edukacyjny, standard informacyjno-promocyjny, standard cyfrowy, standard architektoniczny.
  15. Projekt adresowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej, które:
  16.  uczą się, pracują (z wyłączeniem osób dorosłych prowadzących działalność gospodarczą) lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego,
  17.  z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji lub kwalifikacji językowych,
  18. posiadają największa lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych,
  19. przy czym adresowany jest w  szczególności do osób :
  • o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie),
  • w wieku 50 lat i więcej.

  Projekt jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

  WARTOŚĆ PROJEKTU: 661 707,60 zł.

  WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 562 451,46 zł.

  REKRUTACJA-OGŁOSZENIA

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie doc

  Załącznik nr 1 – Zakres danych uczestnika projektu

  Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika projektu

  Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy

  Załącznik nr 3 – Oświadczenie dodatkowe o dużej rodzinie lub matce samotnie wychowującej dziecko

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie + zajęcia online – wydłużenie okresu realizacji

  Umowa z nr rachunku bankowego i-learning 180 h wydłużenie okresu projektu

  Umowa z nr rachunku bankowego i-learning 120 h wydłużenie okresu projektu

   

  BIURO PROJEKTU

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE:

  Formularz oferty oświadczenie doc.

  Zapytanie ofertowe doc.

  Zapytanie ofertowe pdf

  Załącznik 1 i 2  pdf 

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

   

  HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

  Harmonogram zajęć – grupa 1 A1+A2

  Harmonogram zajęć – A2 grupa 1

  Harmonogram zajęć – A1+A2 grupa 2 Osiek Jasielski

  Harmonogram zajęć – A2 grupa 2

  Harmonogram zajęć – A1+A2 grupa 3 Wolica

  Harmonogram zajęć – A1+A2 grupa 4 Ustrzyki Dolne

  Harmonogram zajęć – A2 grupa 3 Wolica

  Harmonogram zajęć grupa 5 A1 + A2

  Harmonogram zajęć grupa 4 A2

  Harmonogram zajęć grupa 5 A2 

  Harmonogram zajęć grupa 6 A1+A2

  Harmonogram zajęć grupa 6  A2 

  Harmonogram zajęć grupa 7 A1+A2

  Harmonogram zajęć grupa 7 A2 

  Harmonogram zajęć grupa 8 A1+A2

  Harmonogram zajęć grupa 9 A1+A2

  Harmonogram zajęć grupa 10 A1+A2 

  Harmonogram zajęć grupa 8 A2 

  Harmonogram zajęć grupa 11 A1+A2

  Harmonogram zajęć grupa 12 A1+A2

   

   

   

   

   

   

   

  Osoba odpowiedzialna za sporządzenie harmonogramów: Patrycja Cupek tel. 784-595-695

  Innovo Innowacje w Biznesie

  ul. Lewakowskiego 31, 38-400 Krosno

  tel. 784 595 695

  pon.- pt. 9.00 – 16.00